Kulturfonden for Danmark og Finland

Baggrund

Kulturfonden for Danmark og Finland blev grundlagt i 1982.

Fonden deltager selv aktivt i kulturdebatten mellem Danmark og Finland. I Danmark søger fonden aktivt at inspirere til udveksling af ideer og informationer mellem de to lande ved at afsætte midler til seminarer o. lign. om emner, hvortil henholdsvis finske og danske kunstnere, forskere og tænkere har noget særligt at bidrage med. Derudover støttes danske forskeres og studerendes studier ved institutioner i Finland, studierejser og kunstneres deltagelse i arrangementer af gensidig karakter.

Uddelinger

Bestyrelsen har afholdt to m?der i 2016, hvilket fandt sted den 12. februar 2016 i K?benhavn og den 14. april 2016 (herudover f?llesm?de med den finske fondsdel samme dag) i Helsingfors. Det gennemg?ende f?llestr?k for m?derne har v?ret dr?ftelser om markering af Finlands 100 ?r.
Parallelt med bestyrelsesm?det den 12. februar 2016 var der ogs? indkaldt til et seminar med forskellige kulturpersonligheder for at dr?fte forslag til markeringer. I seminaret deltog bl.a. repr?sentanter fra Finlands ambassade, Dansk-Finsk forening, Dansk Forfatterforening, Dansk Overs?tterforbund, K?benhavns Universitet, Kulturfonden for Finland og Danmark, Foreningen Norden, Nordisk Kulturfond, Finlands Kulturinstitut, dagbladet Politiken, FinPro og Fondet for Dansk-Norsk Samarbeid. Der fremkom mange gode forslag, som bestyrelsen ville arbejde videre med, ligesom ogs? deltagerne blev opfordret til at ans?ge Kulturfonden for Danmark og Finland om midler til at realisere forslagene. Der blev dog ogs? gjort opm?rksom p?, at fonden havde begr?nsede midler, hvorfor der ogs? burde overvejes alternative finansieringsmuligheder.
Formanden bidrog herudover til en blog indl?g om 100 ?ret p? www. finlandidanmark2017.fi, hvoraf det bl.a. fremgik, at

?2017 er et gl?dens ?r, ikke mindst for Finland og for alle os, der er n?rt knyttet til landet.
100 ?r. M?lt med mange andre lande er det en bagatel; men der er den allerst?rste grund til at fejre 100-?ret.
Finland blev selvst?ndigt, og Finland genindtog sin plads i den nordiske sammenh?ng.
Men udover at v?re glade, udover at fejre det i Finland og blandt os i udlandet, der i dagligdagen arbejder for Finland, er det ogs? en god mulighed for at markere landet i en bredere kontekst.

Man skal ikke l?ngere v?k end her til Danmark, f?r befolkningens ukendskab til Finland er stort. Det er trist set i en kulturel nordisk sammenh?ng, men s? sandelig ogs? ud fra et finsk erhvervsm?ssigt perspektiv.
Og det skal vi bruge 100-?ret til at ?ndre.
Det er en chance til at g?re Finland mere n?rv?rende i Norden, videre ud i Europa og verden. I Danmark vil vi bruge 100-?ret til at lave et stort antal events for at g?re Finland og finnerne mere pr?sent i danskernes bevidsthed.
For det er ikke nok, at Finland er kendt for sauna og Nokia.
Vi skal have danskerne til at forst?, at Finland er en meget v?sentlig del af Norden. At Finland har v?ret i krig for at k?mpe for sin frihed. At Finland har gennemlevet hungersn?d. Men at finnerne har villet deres land og dets selvst?ndighed.
Og vi skal have danskerne til bedre at forst? finsk kultur, finsk design og finsk erhvervsliv.
Det er det, vi i Danmark har som hovedoverskrifterne for det store antal arrangementer, der planl?gges over hele Danmark i 2017.
Planl?gningen er langt fremskreden, og n?sten uge for uge l?gges der flere arrangementer ind i helheden, som brikker i et puslespil. Vi er sikre p?, at danskerne vil have et helt andet kendskab til finnerne og Finland, n?r 2017 rinder ud. ?

Den danske fond r?dede over en grundkapital p? ca. 4 mio. DKK i 2016.

Den danske fondsdel modtog i for?ret 2017 27 ans?gninger til at v?rdi af ca. 500.000 DKK. Flere af ans?gningerne havde sigte p? at fremme individuelle form?l og i mindre grad kulturudvekslingen mellem Danmark og Finland. Hertil kom, at andre ans?gninger ikke levede op til fondens form?l. Desv?rre havde stort set ingen af de modtagne ans?gninger Finlands 100 ?ret som emne.
Bestyrelsen im?dekom seks ans?gninger til en v?rdi af 81.883 DKK:
- Ans?gning 3/2017, Den2radio.dk v. Kirsten R?nn, To nyproducerede radioudsendelser om finske komponistprofiler, 10.000 DKK.

- Ans?gning 4/2017, TV Glad v. mediechef Hanne Rolsted Jensen, Dansk-finsk samproduktion om kulturel mangfoldighed via digital inklusion. Rejser og ophold i Finland samt til ekstraordin?re udgifter i forbindelse med bes?g af finske Oma Pulko, 10.000 DKK.

- Ans?gning 6/2017, Nordisk Informationskontor i S?nderjylland/Sydslesvig v. Eva Ritter, Tangofestival i den dansk-tyske gr?nseregion, 2.000 EUR.

- Ans?gning 11/2017, Anne-Marie Lipsonen, CD-indspilning af nutidige danske og finske sange for sopran og klaver, 20.000 DKK.

- Ans?gning 14/2017, Simon Voigt, Kunstprojektet "Coming Visible" - om at blive ?ldre i Norden. Udstilling og workshop i Kirkkonummi, 10.000 DKK under foruds?tning, at projektet gennemf?res inden udgangen af 2017.

- Ans?gning 23/2017, ?rhus Pigekor v. Erik Kamp Hansen, Rejseudgifter til deltagelse i finalen i korkonkurrencen "Let the People Sing" og korkoncert i Helsinki, 17.000 DKK.

Bestyrelsen

Regeringerne i Danmark og Finland, eller den som de bemyndiger, udpeger hver fire bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for tre kalenderår ad gangen. Udtræder et bestyrelsesmedlem inden mandatperiodens udløb, udpeges et nyt medlem (suppleant) for resten af mandattiden.

Undervisningsministeriet i Finland udpeger de finske medlemmer, mens det i Danmark er ministeren for nordisk samarbejde, der udpeger de danske medlemmer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst seks medlemmer er til stede (ved fællesmøder). Beslutning træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bliver formandens stemmeafgivning afgørende. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Den danske bestyrelse består af følgende medlemmer. Den danske bestyrelse består af følgende medlemmer ( Den sidder for perioden 1. januar 2016 - 31. december 2018):

Bestyrelse:

* Formand Fritz H. Schur
* Birte Fangel, Foreningen Norden
* Forfatter Lise Bidstrup
* Lektor i lingvistik Jakob Steensig

Suppleanter:

* Medlem af Folketinget Morten Løkkegaard
* Professor Pirkko Raudaskoski
* Steen Svanholm

Den finske bestyrelse består af følgende medlemmer:

* Direktør Juha Rantanen (formand)
* Balletchef Kenneth Greve
* Kulturdirektør Veikko Kunnas
* Forfatter Rosa Liksom

Hvad kan der søges midler til

Fonden prioriterer nyskabende virksomhed, som stimulerer den mangfoldige kulturudveksling. Bidrag gives inden for kunst og kultur, videnskabelig forskning, sprogstudier, studierejser for studerende og skolegrupper og mange andre formål.

Fremover vil man især prioritere unge mennesker og vil i behandling af ansøgningerne lægge større vægt på, at aktiviteterne når et bredere publikum og herigennem får større udbredelse. Dette er i overensstemmelse med fondens vedtægter om at ”fremme større kendskab til og øgede kontakter mellem de to folks kultur- og samfundsliv”.

Den danske fondsdel yder ikke støtte til løn og til allerede afholdte aktiviteter. Det gælder også aktiviteter, der dækkes af Nordisk Kulturfond og i de tilfælde, hvor offentlige myndigheder selv bør afholde udgifterne.

Bemærk at fonden ikke giver begrundelse for afslag.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema skal benyttes og sendes per post med ansøgers underskrift og eventuelle bilag til fondens sekretær:

Kulturfonden for Danmark og Finland
v. fondssekretær Jens Chr. Andersen
Danmarks Ambassade, Finland
Mannerheimervägen 8
Postboks 1042FI-00101 Helsingfors
jensan@um.dk

Ansøgere, som er bosat i Finland, bedes bruge det finske ansøgningsskema.
Ansøgningsskemaet kan findes på

http://www.hanaholmen.fi/se/fonder/finland-och-danmark/bidrag

Ansøgningsskemaet vil skulle indsendes til det finske sekretariat, som har følgende adresse:

Kulturfonden for Finland och Danmark
Hanaholmen kulturcentrum for Sverige och Finland
Hanaholmsstranden 5, 02100 Esbo
fonderna@hanaholmen.fi

Andre kontaktoplysninger på fonden:

Generalsekretær Gunvor Kronman
Tlf: +358 (0)9 -435 020
gunvor.kronman@hanaholmen.fi

Administrationschef Satumari Hagelberg
Tlf: +358 (0)9 4350 2420
satumari.hagelberg@hanaholmen.fi

Fondassistent Anna Skogster
Tlf: +358 (0)9 4350 2139
anna.skogster@hanaholmen.fi
Ansøgningsfrister

N?ste ans?gningsfrist er 1. marts 2018.


Login