Kulturfonden for Danmark og Finland

Baggrund

Kulturfonden for Danmark og Finland blev grundlagt i 1982.

Fonden deltager selv aktivt i kulturdebatten mellem Danmark og Finland. I Danmark søger fonden aktivt at inspirere til udveksling af ideer og informationer mellem de to lande ved at afsætte midler til seminarer o. lign. om emner, hvortil henholdsvis finske og danske kunstnere, forskere og tænkere har noget særligt at bidrage med. Derudover støttes danske forskeres og studerendes studier ved institutioner i Finland, studierejser og kunstneres deltagelse i arrangementer af gensidig karakter.

Uddelinger

Den finske fond rådede i 2012 over en grundkapital på 1 500 000 euro. Regnskabsperiodens resultat var 112 194, 14 euro. Året 2012 havde været præget af fondens 30 års jubilæum, hvor man bl.a. havde satset på danske film i samarbejde med Espoo Ciné. Jubilæet havde også givet sig udtryk i jubilæumstidsskriftet ”Finsk sisu møder dansk dynamit”. Andre tiltag havde været et seminar om ældres boligforhold og innovation indenfor ældreforsorgen i begge lande bl.a. med deltagelse af MF Thyra Frank.

Den finske fond modtog i 2013 132 ansøgninger til i alt 430 561 euro, hvoraf man imødekom ansøgninger for 43 000 euro. Det betød, at man bl.a. imødekom ansøgninger fra lejrskoler og journalister.

Den danske fond råder over en grundkapital ca. 4. mio. DKK i 2013.

Den danske fond modtog i efteråret 2014 11 ansøgninger, hvoraf man imødekom 4 til en værdi af 60.000 kr.

Den danske bestyrelse vil fremover prioritere unge og vil i behandling af ansøgningerne lægge større vægt på, at aktiviteterne når et bredere publikum og herigennem får større udbredelse.

Fonden yder sædvanligvis ikke økonomisk støtte til:
• arrangementer, der ikke kan betragtes som dansk-finsk arrangementer
• deltagelse i eller afholdelse af sportsarrangementer
• musikudgivelser
• uddannelser som ikke er kompetencegivende
• ansøgere som modtager Nordplus stipendier
• studier, der udgør en del af, eller hele ansøgers uddannelse. Der ydes heller ikke støtte, hvor den studerende modtager statslig uddannelsesstøtte eller støtte gennem nordisk støtteordninger

Bestyrelsen

Regeringerne i Danmark og Finland, eller den som de bemyndiger, udpeger hver fire bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for tre kalenderår ad gangen. Udtræder et bestyrelsesmedlem inden mandatperiodens udløb, udpeges et nyt medlem (suppleant) for resten af mandattiden.

Undervisningsministeriet i Finland udpeger de finske medlemmer, mens det i Danmark er ministeren for nordisk samarbejde, der udpeger de danske medlemmer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst seks medlemmer er til stede (ved fællesmøder). Beslutning træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bliver formandens stemmeafgivning afgørende. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Den danske bestyrelse består af følgende medlemmer. Den danske bestyrelse består af følgende medlemmer ( Den sidder for perioden 1. januar 2016 - 31. december 2018):

Bestyrelse:

* Formand Fritz H. Schur
* Birte Fangel, Foreningen Norden
* Forfatter Lise Bidstrup
* Lektor i lingvistik Jakob Steensig

Suppleanter:

* Medlem af Folketinget Morten Løkkegaard
* Professor Pirkko Raudaskoski
* Steen Svanholm

Den finske bestyrelse består af følgende medlemmer:

* Direktør Juha Rantanen (formand)
* Balletchef Kenneth Greve
* Kulturdirektør Veikko Kunnas
* Forfatter Rosa Liksom

Hvad kan der søges midler til

Fonden prioriterer nyskabende virksomhed, som stimulerer den mangfoldige kulturudveksling. Bidrag gives inden for kunst og kultur, videnskabelig forskning, sprogstudier, studierejser for studerende og skolegrupper og mange andre formål.

Fremover vil man især prioritere unge mennesker og vil i behandling af ansøgningerne lægge større vægt på, at aktiviteterne når et bredere publikum og herigennem får større udbredelse. Dette er i overensstemmelse med fondens vedtægter om at ”fremme større kendskab til og øgede kontakter mellem de to folks kultur- og samfundsliv”.

Den danske fondsdel yder ikke støtte til løn og til allerede afholdte aktiviteter. Det gælder også aktiviteter, der dækkes af Nordisk Kulturfond og i de tilfælde, hvor offentlige myndigheder selv bør afholde udgifterne.

Bemærk at fonden ikke giver begrundelse for afslag.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema skal benyttes og sendes per post med ansøgers underskrift og eventuelle bilag til fondens sekretær:

Kulturfonden for Danmark og Finland
v. fondssekretær Jens Chr. Andersen
Danmarks Ambassade, Finland
Mannerheimervägen 8
Postboks 1042FI-00101 Helsingfors
jensan@um.dk

Ansøgere, som er bosat i Finland, bedes bruge det finske ansøgningsskema.
Ansøgningsskemaet kan findes på

http://www.hanaholmen.fi/se/fonder/finland-och-danmark/bidrag

Ansøgningsskemaet vil skulle indsendes til det finske sekretariat, som har følgende adresse:

Kulturfonden for Finland och Danmark
Hanaholmen kulturcentrum for Sverige och Finland
Hanaholmsstranden 5, 02100 Esbo
fonderna@hanaholmen.fi

Andre kontaktoplysninger på fonden:

Generalsekretær Gunvor Kronman
Tlf: +358 (0)9 -435 020
gunvor.kronman@hanaholmen.fi

Administrationschef Satumari Hagelberg
Tlf: +358 (0)9 4350 2420
satumari.hagelberg@hanaholmen.fi

Fondassistent Anna Skogster
Tlf: +358 (0)9 4350 2139
anna.skogster@hanaholmen.fi
Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen 1. marts 2017.Login